Projekt O projektu Harmonogram Realizace Pošli zprávu Soubory Fotogalerie Přihlášení

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stručně o projektu

Cíl projektu
Cílem projektu je vytvoření kompletního funkčního internetového portálu určeného pro výuku žáků školy. Systém umožní efektivně využívat data uložená na serveru při výuce i pro domácí přípravu studentů. Bude důležitým prvkem v distančních a kombinovaných formách studia a vhodným moderním doplňkem výuky denního studia. Umožní plnohodnotné studium žáků s různou formou postižení a usnadní individuální přípravu žáků při dlouhodobějších absencích.
V první etapě projektu se uskuteční výběr dodavatele, nákup a instalace technického a programového vybavení. V další etapě proběhne vstupní školení učitelů zaměřené na práci s portálem a dalším programovým a technickým vybavením nezbytným pro naplnění kurzů.
Poté bude následovat vlastní práce na vytvoření obsahu témat jednotlivých kurzů - tj.naplnění systému daty. Tato činnost je klíčová pro úspěch celého projektu, protože jenom kvalitně zpracované kurzy mohou zajistit využívání e-learningového portálu žáky školy.
Po ukončení této etapy je plánováno pilotní ověřování funkčnosti systému v běžném výukovém provozu školy. Tento systém je vnímán jako živý, takže kurzy budou nadále průběžně doplňovány, rozšiřovány a inovovány. V průběhu pilotního ověřování se odstraní případné zjištěné nedostatky a chyby.
Na závěr celého projektu proběhne konference, na které budeme informovat odbornou veřejnost o výsledcích celého projektu a o zkušenostech s uplatňováním e-learningu v podmínkách školy. Výstupem projektu bude funkční e-learningový portál, na kterém bude formou minimálně 100 modulů rozpracován vzdělávací program školy v elektronické podobě. Portál bude průběžně doplňován a aktualizován vyučujícími a využíván žáky a učiteli.
E- learning je perspektivní způsob vzdělávání, který ale není v podmínkách současných středních škol běžně využíván. Jedná se o systém s jednoznačným ekonomickým a ekologickým dopadem do vzdělávání. Snižuje se potřeba tisku výukových materiálů, testů apod., zefektivňuje se proces učení a ověřování znalostí.
Zdůrazňovat potřebu zavádění e-learningu, vytyčenou např. v dokumentech e-Europe 2005, Strategický výhled Evropské rady a Evropského parlamentu (2318/2003/EC) nebo Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ČR není třeba. Vzhledem ke skutečnosti, že většina českých a zejména zahraničních vysokých škol e-learning běžně využívá, jeho začlenění do přípravy žáků na střední škole usnadní jejich přechod na vysokoškolskou formu studia (z naší školy pokračuje více než 40% studentů) . Na internetové adrese http://moodle.org/sites/index.php?country=CZ byly získány informace o aktuálním počtu e-learningových portálů systému Moodle na školách v ČR ( v praxi se jiné portály téměř nevyužívají). Z Informací vyplývá , že penetrace e-learningu na středních školách dosahuje kolem 4%. To jasně ukazuje na potřebu rozšiřovat e-learning na další střední školy.
Portál je plánován jako komplexní výukový systém, který bude zahrnovat teoretické kurzy, praktická cvičení, názorné animace a ukázky pomocí zvuku a videa, vyvinutý zkušenými pedagogy školy. Jde nejen o multimediální, zábavnější a tím i efektivnější učení, ale i on-line přístup, umožňující též distanční a kombinované formy studia. Tím se umožní plnohodnotné studium žákům s různou formou omezení a usnadní se samostudium žáků při dlouhodobějších absencích.
Zavádění vzdělávacích technologií znamená "vhodné spojení obsahu s kvalitní výukou a vlastní prací studentů, to vše podpořené zodpovědností a ověřováním výsledků". Podmínkou je, že pedagog tyto nástroje sám ovládá. Proto chceme vzdělat naše pedagogy ve využívání těchto technologií a získané znalosti použít pro realizací cílů projektu.

Kurzy budou tvořeny minimálně pro tyto oblasti:
- český jazyk
- cizí jazyky
- technické předměty (strojítenství, elektrotechnika)
- environmentální vzdělávání, obnovitelné zdroje energie
- praktická příprava
- matematika, fyzika
- IT
- ekonomika


Cílová skupina
Cílová skupina projektu je tvořena min. 500 žáky SOŠ a SOU Hradební Hradec Králové. Plánované aktivity projektu se zaměřují na všechny žáky denního a dálkového studia a také na všechny učitele školy. Cílovou skupinu žáků školy je z hlediska potřeb vhodné rozčlenit do tří podskupin:
1. žáci denního studia
2. žáci dálkového studia
3. žáci se zdravotním znevýhodněním a zdravotním postižením.
Každá z uvedených skupin má ve vztahu k projektu jiné potřeby. U první skupiny jde zejména o zataktivnění a zefektivnění výuky a domácí přípravy žáků. Druhá a třetí skupina očekávají zejména jednodušší přístup k výukovým materiálům. Zejména pro třetí skupinu je významná také možnost distančního ověřování znalostí. Pro všechny tři skupiny je požadavkem rozvoj práce s novými technologiemi.
Druhou cílovou skupinou je 40 pedagogů školy. Učitelé jsou vybráni tak, aby byli zapojeni pedagogové napříč celým spektrem vyučovaných předmětů. Budou zastoupeni učitelé všeobecných, společensko-vědních a odborných předmětů a dále učitelé odborného výcviku. Jejich schopnost vzdělávání podle současných trendů limituje úspěšnost uplatnění studentů v praxi.
Cílovou skupinu je z hlediska potřeb vhodné rozčlenit do tří podskupin:
1. Tvůrce kurzu
2. Učitel
3. Administrátor LMS
Každá z uvedených skupin má ve vztahu k projektu jiné potřeby. U první skupiny jde zejména o získání znalostí a dovedností potřebných pro vytváření kurzů v LMS Moodle a dalších SW. U druhé skupiny očekáváme zvládnutí praktického nasazení LMS Moodle ve vzdělávacím procesu a využívání dalších SW. Pro třetí skupinu je to získání znalostí a dovedností nutných pro administraci LMS Moodle. Po všechny tři skupiny je požadavkem rozvoj práce s novými technologiemi. Rozdělení do podskupin 1 a 2 bude provedeno až po základním vzdělávacím kurzu. Do podskupiny 3 je již 1 pracovník určen.
Pedagogové budou pro vzdělávací aktivity rozděleni do 4 skupin.
Celkem tedy bude zapojeno minimálně 540 osob.

Doba trvání projektu
26 měsíců,  září 2009 - říjen 2011
 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Internetové stránky byly vytvořeny s finanční podporou Evropské unie a České republiky. Obsah těchto internetových stránek je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky.

            Zprávu elektronické pošty s dotazy nebo komentářem k tomuto webovému serveru zašlete na adresu admin@hradebni.cz. Copyright © 2009 Projekt  Naposledy změněno: 25. 09. 2009